Terms and conditions เงื่อนไขและข้อตกลง

“www.trunktravel.co.th” หรือ “เรา” หรือ “บริษัท” นั้นต่างหมายถึง บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด และบริษัทในเครือในฐานะเจ้าของและผู้ให้บริการเว็บไซต์ทรังค์ทราเวลดอทซีโอดอททีเอช หรือ www.trunktravel.co.th
ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่าง “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” และ “ผู้ใช้บริการ” ที่ได้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม (เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ, อีเมล์, โทรศัพท์และโปรแกรมการสนทนา) ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง รวมทั้งแนวทางใดๆที่จะเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนในอนาคต

คำนิยาม

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บุคคลหรือบริษัท ที่ทำธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ได้นำบริการของตนขึ้นแสดง เผยแพร่ บนแพลตฟอร์มของ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ “สมาชิก” หรือ “ผู้ใช้บริการ” หรือบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึง รับรู้ ถึงรูปแบบการบริการที่ตนมี โดยหวังให้เกิดความสัมพันธุ์ในเชิงธุรกิจขึ้นระหว่าง “ผู้ใช้บริการ” กับ “ผู้ให้บริการ”
“บริการ” หมายถึง บริการจองทางออนไลน์ หรือ การซื้อ สั่งซื้อ รวมถึงระบบการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและออนไลน์ ที่มีไว้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดย บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด เป็น ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจัดให้มีบนเว็บไซต์ www.trunktravel.co.th และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆที่เป็นเจ้าของ
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง “สมาชิก” หรือ บุคคลทั่วไป ที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าขอใช้บริการทางการท่องเที่ยวหรือบริการที่ต่อเนื่องกัน ทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมต่อ “ผู้ให้บริการ” ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยการเข้าถึงบริการดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่ “ บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด ” ได้อำนวยความสะดวกหรือได้จัดช่องทางการเข้าถึงไว้ให้
“แพลตฟอร์ม” หมายถึงซอฟต์แวร์, ชุดคำสั่ง หรือ ช่องทางสื่อสารที่จัดทำขึ้น หรือ มีไว้ให้ใช้โดย “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด ” ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ, อีเมล์, โทรศัพท์ โปรแกรมสนทนา ฯลฯ

เนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มนี้ รวมไปถึงการออกแบบ การจัดวาง ข้อความตัวอักษร สัญลักษณ์ ตราสินค้า กราฟฟิค วีดีโอคลิป คลิปเสียง ไอคอน โปรแกรม และองค์ประกอบอื่นๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ รวมไปถึงเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์หรือชื่อทางการค้า โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอาจจะมีความแตกต่างจากสินค้าจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มนี้เป็นการจัดหาไว้โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มหรือปราศจากไวรัส หรือสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เราไม่ได้ให้เงื่อนไขและการรับประกันทั้งปวง ที่อาจแสดงนัยไว้โดยกฎหมาย หรือกฎหมายแห่งความชอบธรรมและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ www.trunktravel.co.th และแพลตฟอร์มของเรา

การติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างลูกค้าและหรือตัวแทนของผู้เดินทางและบริษัทฯ เป็นไปโดยชอบในข้อตกลงซื้อขายว่ามีการติดต่อซื้อขายนั้นจริง ก็ต่อเมื่อมีการใช้การสื่อสารที่กำหนดไว้ดังนี้เท่านั้น
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ก่อนการชำระตัดบัตรเครดิต จะต้องติดต่อเลขหมาย 02-1179171 หรือ 095-206-9093 (หากมีการติดต่อเบอร์มือถือส่วนตัวของพนักงาน บริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการติดต่อกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น)
การติดต่อสื่อสารทางโทรสาร จะต้องใช้เลขหมาย 02-117-9171 หรือ 095-206-9093
การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (Email) สามารถติดต่อได้ที่ contact@trunktravel.co.th
การติดต่อสื่อสารผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line สามารถติดต่อได้ที่ @tiewgubtrunk
การติดต่ออื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1-4 นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยทุจริตและมิชอบต่อลูกค้าโดยที่ บริษัทฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยทั้งสิ้น

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสร้างข้อผูกพันทางกฎหมายที่มีผลผูกพันและเข้าสู่ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้
– ผู้ใช้ต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีบริบูรณ์
– ผู้ใช้จะต้องใช้แพลตฟอร์มโดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข
-. ผู้ใช้จะใช้แพลตฟอร์มนี้ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวและ จะทำการจองโดยความต้องการของ “ผู้ใช้บริการ” เองหรือบุคคลอื่นซึ่ง “ผู้ใช้บริการ” จะต้องได้รับอนุญาตให้จองหรือเข้าขอรับบริการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทำการจอง หรือทำการแทนผู้อื่น “ผู้ใช้บริการ” จะต้องแจ้งบุคคลอื่นดังกล่าวเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานที่ “ผู้ใช้บริการ” จะได้ทำในนามของพวกเขารวมถึงกฎระเบียบและข้อจำกัดดังกล่าวที่จะมีผลบังคับใช้
– ผู้ใช้บริการจะต้องให้ชื่อที่ถูกต้อง, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพมือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น
– เฉพาะผู้ใช้บริการที่จะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ให้ไว้ในกรณีของข้อผิดพลาดใด ๆ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากการให้ข้อมูลใว้ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดเช่นนั้น
– ข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำขึ้นโดย “ผู้ใช้บริการ” บนแพลตฟอร์มจะต้องเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ สมบูรณ์
– ผู้ใช้บริการจะต้องปกป้องรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของตนเอง โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อใช้งานใด ๆ หรือการใช้ผิดประเภทของบัญชีผู้ใช้
– บริการที่ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” มีให้บริการนั้นเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อเชิงพาณิชย์ ดังนั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปขายต่ออีกทอดนึ่ง หรือการทำให้ช่องทางเชื่อมต่อเปลี่ยนไป, คัดลอก, การแสดง, การดาวน์โหลดหรือทำซ้ำเนื้อหาหรือข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเพื่อการพาณิชย์ใด ๆ หรือเพื่อนำไปใช้เพื่อแข่งขันทางการค้ากับ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด”

ขอบเขตการให้บริการ

เว็บไซต์ www.trunktravel.co.th ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์บนระบบออนไลน์ และแอพพลิเคชั่น Line สามารถติดต่อได้ที่ @tiewgubtrunk คือที่ๆลูกค้าสามารถค้นหา โปรแกรมทัวร์ และสินค้าบริการอื่นๆ เพื่อทำการสั่งซื้อ/สั่งจองผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ/สั่งจอง เราจะทำการยืนยันสั่งซื้อ/สั่งจองอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมลเท่านั้น
ติดต่อผ่านทางอีเมล์ contact@trunktravel.co.th เพื่อทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
ติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 095-206-9093

การจองทัวร์

สามารถทำได้ผ่านช่องทางการติดต่อข้างต้น โดยสามารถทำการจองได้จนถึง 14 วันก่อนวันที่ทัวร์เริ่ม หากมีระยะเวลาการจองน้อยกว่านี้ ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถจองทัวร์ได้สมบูรณ์ และจะไม่มีค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากราคาทัวร์ที่โฆษณา
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะทำการจอง/การสั่งซื้อ
ราคาสินค้าและบริการที่แสดงบนเว็บไซต์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อตกลงและเงื่อนไข รหัสโปรโมชั่น, รหัสส่วนลด และ รหัสเงินสด อาจแตกต่างกันไปสำหรับการโปรโมชั้นแต่ละครั้ง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนที่จะชำระเงิน

การชำระเงิน

ลูกค้า/ผู้ให้บริการจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทในนามนิติบุคคลเท่านั้น หรือตามเงื่อนไขของของทัวร์ในแต่ละโปรแกรม หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น
การชำระเงินด้วยการโอนเงิน จะต้องชำระเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง สำหรับการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขของการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่บริษัทกำหนดทั้งการชำระเต็มจำนวนและการชำระโดยการผ่อนชำระรายเดือนที่มีภาระการจ่ายดอกเบี้ย โดยบัตรเครดิตของท่านจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยบริษัทเมื่อทำการจอง/การสั่งซื้อและยืนยันการจอง/การสั่งซื้อ ทั้งนี้ก่อนใช้บริการกรุณาชำระด้วยบัตรเครดิต อ่านเพิ่มเติม “เงื่อนไขและข้อตกลงการรับบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขนี้
การชำระออนไลน์
ท่านสามารถชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ชำระโดยโอนเข้าบัญชี บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 362-2299-693
เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
Email : reservation@trunktravel.co.th จะถือว่าการจองสมบูรณ์
ทาง Prompt pay จากลิ้งค์ในเว็ปไซต์
ในกรณีของการเลือกการชำระเงินผ่านช่องทางแบบออฟไลน์เช่นเช็คและโอนเงิน การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการหลังจากได้รับเงินแล้วเท่านั้น ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลภายใน 7 วันทำการ
ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามของนิติบุคคลโปรดแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เมื่อทำการจอง หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบเสร็จ กรุณาแจ้งทางอีเมล์มาที่อีเมล์ของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบเสร็จภายในเดือนที่มีการชำระเท่านั้น หากเลยไปจากระยะเวลาที่แจ้ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ได้

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองภายหลังการจองแล้ว

สามารถทำได้ ทั้งนี้

 • แจ้งความประสงค์ทางอีเมล์มาที่อีเมล์ของบริษัท ทันทีที่ท่านมีความจำเป็น
 • บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ ว่าสามารถเปลี่ยนแปลง, แก้ไขการจองตามที่ท่านต้องการได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ เท่าไร
 • ท่านต้องยอมรับและยืนยันการเปลี่ยนแปลงการจองและจำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น และชำระเงินนั้นก่อนที่บริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงการจองให้
 • หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องการเดินทางและที่พักที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงและไม่สามรารถคืนเงินใดๆให้ท่านได้

การยกเลิกและการคืนเงิน

“ผู้ใช้บริการ” ยอมรับและตกลงกับนโยบายการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินของ “ผู้ให้บริการ” รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ และเงื่อนไขของ “ผู้ให้บริการ” ที่ต่อเนื่องกับการจองหรือระหว่างการเข้าพักรวมทั้งการให้บริการและ / หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย “ผู้ให้บริการ”
การปรับเปลี่ยนนโยบายการยกเลิกและการคืนเงินของแต่ละผู้ให้บริการ จะแสดงในระหว่างทำการจองที่พักหรือบริการทางการท่องเที่ยว รวมในอีเมล์ยืนยันการทำธุรการการจองของผู้ใช้บริการ
โปรดทราบว่าราคาการให้บริการทางการท่องเที่ยวหรือข้อเสนอพิเศษ ไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ทั่วถึงสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะทำการจองทัวร์
หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะแก้ไขหรือยกเลิกการจองทัวร์ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องติดต่อบริษัท และปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ผู้ใช้บริการอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการขอใช้บริการ ตามที่นโยบายการคืนเงินของผู้ให้บริการ ได้ระบุข้อกำหนดนั้นๆไว้
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการอ่านหรือติดตามการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการยกเลิกและ นโยบายการคืนเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้ให้บริการอย่างรอบคอบก่อนทำการสำรองห้องพักหรือทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการจองห้องพัก

การคืนเงิน

ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขการจอง/การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ประกาศเป็นอื่นใดแต่ละประเภท ในแต่ละโปรโมชั่น ในแต่ละช่วงเวลา
บริษัทจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนที่จอง (ไม่มีดอกเบี้ย) หากบริษัทเป็นฝ่ายยกเลิกทัวร์ที่ท่านจองเองเท่านั้น หากเป็นสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ทางบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ราคาค่าธรรมเนียมหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้บริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากท่านด้วย
การไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ หรือการแจ้งยกเลิกทัวร์ช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดนั้น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินที่ชำระล่วงหน้าคืน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้หมด
ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล (การจอง/การสั่งซื้อ) ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของท่านอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการจอง/สั่งซื้อ อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองของท่านถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเมื่อลูกค้าไม่ใช้บริการ

ความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต

บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด ตระหนักอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดมั่นใจว่าทุกรายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของท่านผ่านเว็บไซต์จะถูกป้องกัน โดยข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตต่างๆ จะถูกเข้ารหัสด้วยระบบการเข้ารหัสแบบ SSL ดังนั้นหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งผ่านระหว่างธนาคารผู้ให้บริการกับเว็บไซต์ของ เราอย่างปลอดภัยที่สุด

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทางบริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาสม บริษัทจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังบริษัทได้ 2 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 E-mail address : contact@trunktravel.co.th
ช่องทางที่ 2 โทรศัพท์หมายเลข 02-117-9171, 095-206-9093
ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อไปยัง กรมกรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร: 0-2141-3333 แฟกซ์ : 0-2143-9719
อีเมล์ : webmaster@tourism.go.th
Call Center: 0-2401-1111 บริการ 24 ชั่วโมง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใดๆ ที่ท่านได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากการที่ เราไม่สามาร
ถให้บริการได้ตามข้อตกลง Terms and conditionsและจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดของการจอง/การสั่งซื้อของท่านตามที่ระบุในอีเมลยืนยันการจอง/การสั่งซื้อ (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียว หรือหลายๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)

 • ผู้ให้บริการเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสร้างข้อผูกพันทางกฎหมายที่มีผลผูกพันและเข้าสู่ข้อตกลงการใช้งานตามข้อตกลงนี้
 • ผู้ให้บริการจะต้องใช้แพลตฟอร์มให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขกล่าวคือจะใช้เป็นแพลตฟอร์ม
  เพื่อแสดงรายการการให้บริการทางการท่องเที่ยวของบริษัท หรือ การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จัดทำโดยบริษัทเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
  -บริษัทมีหน้าที่ปกป้องรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของตน โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบสำหรับการใช้งานใด ๆ หรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานภายได้ชื่อของตน หรือ การใช้งานผิดประเภทของบัญชี

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บและการใช้ข้อมูล
โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านเป็นใคร หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เราทราบ เราจะเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ท่านยินยอม โดยจะมีการแสดงทางเลือกสำหรับท่านในการยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ การเริ่มเก็บข้อมูลอาจมาจากกรณีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ หรือการร้องขอของท่านในการสอบถามข้อมูลบริการที่ท่านสนใจ ข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรเครดิต อีเมล ชื่อที่พัก ที่ตั้งโรงแรม และ/หรือช่วงเวลาที่เข้าพักของท่าน นอกจากนี้เรายังรวบรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ Login, IP Address และรหัสผ่าน และค้นหาสิ่งที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาเฉพาะ ซึ่งทางเรา จะใช้ข้อมูลที่ท่านให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบกลับความต้องการของท่านที่ท่านได้ร้องขอมาเป็นหลัก เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือข่าวสารด้านบริการท่องเที่ยว ต่างๆ ในอนาคต ซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้เสมอ ทั้งนี้ การตรวจสอบผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ดังนั้น เราจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการยืนยันตัวตนโดยใช้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้ ในบางกรณีเราอาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการ และข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเรามากขึ้น เมื่อเราออกแบบสอบถาม เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ ว่า เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใดในขณะที่ เราทำการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับ Cookies
เว็บไซต์อาจมีการใช้เทคโนโลยี Cookies เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วและนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ โดย Cookies คือส่วนของข้อความเล็กๆที่จะถูกเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้เราทราบทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies หรือท่านยังสามารถ ปฏิเสธการรับ Cookies ได้ แต่โดยทั่วไป ในบางกรณีเว็บไซต์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านมีการปฏิเสธการรับ Cookies

การเก็บรวมรวมข้อมูลด้านสถิติ
เว็บไซต์ของเราอาจมีการเก็บสถิติการเยี่ยมชม ในแต่ละหน้าเว็บไซต์ รวมถึง IP Address และโดเมนเนมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม เชิงสถิติ สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์และการวางแผนทางการตลาด โดยขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยสรุปและไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ใน การที่จะระบุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์แต่อย่างใด
การเปิดเผยข้อมูล
ในบางกรณี เราอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับองค์กร สายการบิน โรงแรม ธนาคาร หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของท่าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น กรณีที่ท่านได้ตกลงที่จะจอง/ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแล้ว และทางเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วว่าไม่ขัดกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดของระบบกฎหมายในประเทศไทย เราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีมีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือ การร่วมทุนจากบุคคลที่สาม โดยหากมีกรณีดังกล่าวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังคงไว้และยังคงถูกยึดปฏิบัติอยู่ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาต ทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการจองห้องพักของที่พักที่ท่านเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเยนต์และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่เราอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้และมีความจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำที่ผิด หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของเรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ ธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้อง สิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด ผู้ใช้ และผู้อื่น
การเชื่อมโยงข้อมูล
เว็บไซด์ของเราอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เราพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ที่มีมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนตัวระดับเดียวกับเรา แต่เราไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติ รวมถึงความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล สินค้า บริการ ของเว็บไซต์อื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ในความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ดังนั้นท่านจึงโปรดพิจารณา และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลนโยบายความ เป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงข้อตกลงต่างๆ ก่อนที่ท่านจะใช้บริการ ซึ่งเหล่านี้ทางเราไม่มีอำนาจที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีได้
การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ลบข้อมูลส่วนตัว
เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด มีระบบที่ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบ แก้ไข และลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้กับทาง เว็บไซต์ ถ้าหากท่านต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลใดๆ ของท่าน ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด ที่ อีเมล contact@trunktravel.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-117-9171
ความถูกต้องของข้อมูล
เนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการ ที่ได้แสดงบนแพลตฟอร์มจะเป็นเนื้อหาที่ “ผู้ให้บริการ”ต้องแก้ใขข้อมูลหรือปรับปรุ่งข้อมูลเช่น อัตราห้องพักว่าง ราคาห้องพัก อัตราค่าบริการการท่องเที่ยวเป็นต้น ให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น “ผู้ให้บริการ” จึงต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลแพคเกจทัวร์ใช้ความระมัดระวังตามเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลบนแพลตฟอร์มของ “บริษัท” อนึ่งบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ (รวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์) ที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่ผิดหรือเท็จหรือการไม่ส่งข้อมูล
ค่าบริการ
“บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกี่ยวกับการนำเที่ยว และแพคเกจทัวร์จากผู้รับบริการ
“บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ระบุให้ผู้ใช้ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจองห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มโดยข้อความดังกล่าวจะแสดงให้ผู้ใช้บริการได้ทราบในระหว่างขั้นตอนการจอง โดยผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นรวมถึงการชำระภาษี
“บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขใดๆ ซึ่งข้อตกลง หรือค่าธรรมเนียมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้บริการผ่านสื่อของ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด”
แพลตฟอร์มอาจมีบริการด้านการสื่อสารเช่นอีเมล, ข้อความเสียง หรือการสนทนาผ่านทางวิดีโอ บริการกระดานข่าว, บล็อก, ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอภิปรายผ่านหัวข้อเฉพาะ ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้บริการช่องทางการการสื่อสารเพื่อที่จะโพสต์ส่งและรับข้อความและสื่อที่มีความเหมาะสมและที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการสื่อสารโดยเหมาะสมเท่านั้น และ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและรับรองว่าเมื่อใช้บริการการสื่อสารนี้ผู้ใช้จะไม่:
– ใส่ร้ายสบประมาทก่อกวนข่มขู่หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายต่อผู้อื่น
– เผยแพร่โพสต์, อัปโหลด, แจกจ่ายหรือเผยแพร่ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมดูหมิ่นหมิ่นประมาทละเมิดลามกอนาจารหรือข้อความที่ผิดกฎหมายหรือข้อมูล;
-การอัปโหลดไฟล์ที่มีซอฟแวร์หรือชุดคำสั่งอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเว้นแต่ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ในการขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลัษณ์อักษรให้เผยแพร่ได้
– อัพโหลดหรือแจกจ่ายไฟล์ที่มีไวรัสไฟล์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันอื่น ๆ หรือโปรแกรมที่อาจเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์
– โฆษณาหรือเสนอที่จะขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ เว้นแต่บริการช่องทางการสื่อสารดังกล่าวจะได้อนุญาตไว้
– การดำเนินการหรือส่งต่อการสำรวจหรือแบบสอบถาม, หรือจดหมายลูกโซ่;
– ดาวน์โหลดไฟล์ใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการในช่องการสื่อสารที่ ผู้ใช้บริการทราบหรือควรจะทราบ ว่าไม่สามารถทำการเผยแพร่ได้อย่างถูกกฎหมาย
-ปลอมแปลงหรือปกปิดการอ้างถึงแหล่งที่มาของผู้เขียนซึ่งถือกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือปิดบังต้นกำเนิดหรือแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในแฟ้มที่ถูกอัปโหลด;
– ละเมิดจรรยาบรรณหรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการให้บริการการสื่อสารในด้านใด ๆ
– ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ทั้งในขณะที่ใช้บังคับอยู่ในหรือนอกประเทศไทย; และ
– ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการใช้งานของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้
“บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” จะตรวจสอบข้อความหรือ วัสดุที่โพสต์ผ่านทางบริการช่องทางการสื่อสารและจะลบข้อความหรือวัสดุใด ๆ โดยดุลยพินิจของ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” และ บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” สงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงของผู้ใช้บริการเพื่อการใดหรือทั้งหมดต่อบริการช่องทางการสื่อสารได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
“บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เป็นความจำเป็นที่จะตอบสนองหรือสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับระเบียบกระบวนการทางกฎหมายหรือเพื่อแก้ไขปฏิเสธที่จะโพสต์หรือที่จะลบข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด โดยเป็นดุลยพินิจของ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” เท่านั้น
บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่มีส่วนในการดูแลหรือรับรองเนื้อหาข้อความหรือข้อมูลที่พบในการให้บริการการสื่อสารใด ๆ ดังนั้น “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่อาจรับผิดชอบต่อความรับผิดรับหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้บริการช่องการสื่อสารและการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการบริการทางการสื่อสารใด ๆ นั้น

ทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์และเนื้อหา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟแวร์และเนื้อหาทั้งหมด (รวมทั้งภาพที่ถ่ายภาพและนำเข้าสู่ระบบผ่านแพลตฟอร์มของ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด”) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในหรือผ่านทางแพลตฟอร์มนี้คงเป็นทรัพย์สินของ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” หรือของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก โดยสิทธิดังกล่าวทั้งหมดจะถูกสงวนไว้โดย “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” และผู้อื่นที่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการสามารถจัดเก็บพิมพ์และแสดงเนื้อหาที่ให้มา สำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จัดการจำหน่ายหรือผลิตซ้ำในรูปแบบใดซึ่งเนื้อหาหรือสำเนาของเนื้อหาที่จะปรากฏขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้หรืออาจจะใช้เนื้อหาดังกล่าวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจใด ๆ หรือ เพื่อทางการค้า

เหตุแห่งโมฆะกรรม

หากข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะเป็นผลให้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับในทั้งหมด หรือเป็นโมฆียะหรือสามารถใช้บังคับได้แต่เพียงบางส่วน ให้เป็นผลเฉพาะกับกำหนดข้อดังกล่าว หรือบางส่วนของข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้แล้วส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ต่อไป

ความสัมพันธ์

ไม่มีข้อตกลงใด ๆ หรือเงื่อนใดๆ ที่จะทำให้ “ผู้ใช้บริการ” ที่ได้ใช้งานผ่านทางแพลตฟอร์มของ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” หรือ บนเว็บไซต์ในเครือของ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางกฏหมายในรูปแบบของหุ้นส่วน ทั้งโดยนิตินัยหรือพฤตินัยระหว่างผู้ใช้บริการ และ บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” และจะไม่มีบุคคลที่มีอำนาจใด ๆ ที่จะกระทำการเพื่อผูกมัด หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีผลในทางกฏหมายซึ่งเป็นผลเกิดความผูกพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่าง “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ทั้งกับ “ผู้ใช้บริการ” และ ผู้ให้บริการ

อื่นๆ

เอกสารฉบับภาษาไทยของเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติและตีความเป็นแม่บทสำคัญกับข้อตกลงในภาษาอื่นที่แปลจากภาษาไทย ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งใดๆ ด้านการตีความในเรื่องของภาษา ให้ยึดถือจากเอกสารฉบับภาษาไทยเท่านั้น

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความคุ้มครอง หรือ จ่ายค่าชดเชยแก่ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” และ บริษัทในเครือเว็บไซต์รวมถึงผู้สืบทอดที่ถูกต้องตามกฎหมายจากความเสียหายใด ๆ และจากหนี้สินจากการเรียกร้องต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย (รวมค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เหมาะสมและการเบิกจ่าย เกี่ยวกับการนั้นและดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายดังกล่าว) หากถูกกล่าวหาว่าผิดหรือความผิดที่เกิดขึ้นโดย “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” และ / หรือ บริษัท ในเครือและผู้สืบทอดที่ถูกต้องตามกฎหมายของตนและได้รับมอบหมายที่เกิดขึ้นจากผลหรือการกระทำของ “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ผู้ให้บริการ”
“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ผู้ให้บริการ” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายและโดยเฉพาะความรับผิดต่อการละเมิดกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ซึ่งกฎระเบียบหรือกฏทั่วไปของการดำเนินการและ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดเหล่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” เป็นแพลตฟอร์มและไม่อาจรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ใด ๆ ของผู้ให้บริการเนื่องความเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าบริการห้องพัก, คุณภาพของการบริการ และกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการเข้าใช้บริการนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมีข้อผิดพลาด ซึ่งเป็น ความรับผิดชอบของ “ผู้ใช้บริการ” ที่จะประเมินความถูกต้องให้ครบถ้วนและ คำนวนความเป็นไปได้ของผลดีผลเสียอันเกิดจากคำแนะนำในการให้บริการและข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้น หรือนำเข้าโดย “ผู้ใช้บริการ” รายอื่น ผ่านแพลตฟอร์มของ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ทั้งนี้ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่อาจรับประกันว่ารูปแบบการบริการ หรือ สินค้าจะมีความถูกต้องหรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการความคุม
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีจำกัดเท่าที่ปรากฎ และ “ผู้ใช้บริการ” โปรดระลึกเสมอว่าอาจเกิดความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยทั่วไป โดยการให้บริการนั้นจะไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ข้อมูลหรือสื่อที่แสดงถึงการให้บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้รวมทั้งการเสนอขายสินค้าหรือบริการใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการแสดงถึงการรับรอง หรือชี้นำให้ “ผู้ใช้บริการ” เข้าใช้บริการดังกล่าวโดย “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” หรือบริษัทในเครือ ข้อผิดพลาดของเนื้อหาในแพลตฟอร์มนี้อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคในกระบวนการการผลิตสื่อหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” อาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงในเวลาใดก็ได้ในขอบเขตตามที่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่อาจรับประกันถึงรายละเอียดของข้อมูลและรายละเอียดของผู้ให้บริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่เพียงแต่ข้อมูลของการกำหนดราคา, รูปถ่าย, รายชื่อของสิ่งอำนวยความสะดวกรายละเอียดการให้บริการทั่วไป ฯลฯ ซึ่งส่วนมากเป็นข้อมูลที่ให้ไว้โดย “ผู้ให้บริการ” ที่เกี่ยวข้อง
การจัดอันดับที่แสดงบนแพลตฟอร์มของ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” นี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้นและ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่อาจรับประกันความถูกต้องของการจัดอันดับที่ “VGlobalNet” และบริษัทในเครือได้จัดทำไว้ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่สามารถให้การรับประกันต่อความพร้อมของการให้บริการที่ถูกเลือกโดย “ผู้ใช้บริการ” ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเข้าขอใช้บริการ บนพื้นฐานของการจัดอันดับนั้น
“บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่อาจรับประกันว่าตัวเลือกการใช้งานที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด โดยข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไข ทั้งยังไม่อาจรับรองได้ว่าเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ แต่ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” จะพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับความพึงพอใจจากการใช้งานอย่างเต็มที่
“บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่อาจรับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวได้มาจาก “ผู้ให้บริการ” อื่น ๆ เช่นสายการบิน เจ้าของโรงแรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ผู้ใช้บริการโปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่อาจจะป้องกันจากปัจจัยบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรารวมถึง ความไม่พร้อม การที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ความผิดพลาดส่วนบุคคล หรือการหยุดชะงักของการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรคมนาคมอื่น ๆ หรือเป็นผลมาจากการบำรุงรักษาใด ๆ หรืองานบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเว็บไซต์นี้ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่อาจยอมรับต่อความรับผิดใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในการเชื่อมต่อที่สามารถหรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงการใช้แพลทฟอร์ม “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” โดยเฉพาะความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวกับการขาดตกบกพร่องต่อการให้บริการ ของ “ผู้ใช้บริการ” จาก “ผู้ให้บริการ” และ “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ไม่อาจรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่บริการของ ผู้ให้บริการไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดในใบยืนยันการจอง

การบอกเลิกสัญญาและข้อ จำกัด ของการให้บริการ

“บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการยุติการเข้าถึงไปยังแพลตฟอร์มและบริการที่เกี่ยวข้องหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเหตุที่ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงหรือ จำกัดสิทธ์การใช้งานแพลตฟอร์มนั้น อาจเป็นเหตุมาจากการละเมิดโดย “ผู้ใช้บริการ” ต่อข้อตกลงนี้หรือโดยข้อกำหนดการให้บริการ หรือจากการร้องขอให้บังคับใช้โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเหตุจากการไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระโดย “ผู้ใช้บริการ” ต่อ “ผู้ให้บริการ” ในการเชื่อมต่อกับบริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของการบริการ ทั้งนี้เมื่อมีการยกเลิกการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือ บริการและซอฟต์แวร์โดยทันที “บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด” จะไม่มีภาระผูกพันต่อผลเสียใดๆที่เกิดจากการระงับการให้บริการ แม้ผู้ใช้บริการจะยังคงมีกิจธุระที่ยังไม่สำเร็จลุร่วงอยู่ก็ตาม และเมื่อการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ, ยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการมีเก็บไว้ในเว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่อาจเรียกคืนข้อมูลเช่นนั้นได้ในภายหลัง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้และข้อตกลงการให้บริการ จะถูกควบคุมโดยและกำหนดขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่มีการอ้างอิงถึงความขัดกันแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร